آگهي مزايده ی عمومی فروش وسائط نقلیه و ماشین آلات اسقاطی سال 1400 شرکت کشت و صنعت جیرفت(سهامی خاص)

1-    مزایده گذار : شرکت کشت و صنعت جیرفت(سهامی خاص)

به آدرس : جیرفت خیابان مالک اشتر معاونت بازرگانی-  تلفن های تماس 09133484032- 03443263856

2-    موضوع مزایده : فروش وسائط نقلیه و ماشین آلات اسقاطی.

3-    محل دریافت اسناد مزایده و ارائه پیشنهادات : شرکت کشت و صنعت جیرفت (سهامی خاص) معاونت بازرگانی.

4-    نحوه ی دریافت اسناد مزایده : متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده از روز شنبه مورخ 1400/05/09  لغایت روز سه شنبه مورخ  1400/05/19 قبل از اتمام مهلت تحویل پیشنهادات به آدرس شرکت واقع در جیرفت مراجعه نمایند.

5-    مهلت تحویل پیشنهادات : حداکثر تا پایان روز سه شنبه مورخ 1400/05/19.

6-    تاریخ و محل گشایش پاکتها : ساعت 11  صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/05/20 در محل: دفترمرکزی شرکت واقع در جیرفت .

حضور پیشنهاددهندگان در جلسه بلامانع می باشد.(با رعایت پروتکل های بهداشتی درخصوص بیمار ی کرونا)

7-    مدت قرارداد : در اسناد مزایده و قرارداد فیمابین قید شده است.

8-    میزان تضمین فرایند اجرای کار : برابر 10% مبلغ پیشنهادی بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز بحساب شرکت در بانک کشاورزی به شماره 840650984

9-    میزان تضمین حسن اجرای تعهدات : 10% مبلغ کل پیشنهاد قیمت.

10-   شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه ی پیشنهادات مختار و مجاز است.

11-   به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش و فاقد سپرده ی قانونی و پیشنهادات بعد از انقضای مهلت مقرر در بند(5) این آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

12-   هزینه های آگهی و کارشناسی بعهده ی شرکت می باشد.

تماس :03443263856  و 09133484032

معاونت بازرگانی
شركت كشت و صنعت جيرفت (سهامی خاص)


۱۴۰۰/۰۵/۰۹
www.keshtsanatj.com
شرکت کشت و صنعت جیرفت