آگهی مزایده ی عمومی اجاره اراضی زراعی سال 1400 شرکت کشت و صنعت جیرفت (سهامی خاص)

آگهی مزایده ی عمومی اجاره اراضی زراعی سال 1400 شرکت کشت و صنعت جیرفت (سهامی خاص)

1-      مزایده گذار: شرکت کشت و صنعت جیرفت (سهامی خاص)
به استناد مجوز مورخه ی 1400/3/10 هیات مدیره ی محترم شرکت کشت و صنعت جیرفت (سهامی خاص)

به آدرس: جیرفت خیابان مالک اشتر- معاونت بازرگانی- تلفن های تماس 03443263856-09133484032

2-      موضوع:  مزایده عمومی مشارکت در کشت و اراضی زراعی سال 1400

3-      محل دریافت اسناد مزایده و ارائه پیشنهادات: شرکت کشت و صنعت جیرفت (سهامی خاص) معاونت بازرگانی.

4-      نحوه ی دریافت اسناد مزایده: متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده از روز سه شنبه مورخ 1400/03/18 لغایت روز شنبه مورخ 1400/03/29 قبل از اتمام مهلت تحویل پیشنهادات به آدرس شرکت واقع در شهر جیرفت مراجعه نمایند.

5-      مهلت تحویل پیشنهادات: حداکثر تا پایان روز شنبه مورخ 1400/03/29.

6-    تاریخ و محل گشایش پاکت ها: ساعت 10  صبح روز یکشنبه مورخ 1400/03/30 در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در جیرفت.

حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بلامانع می ­باشد (با رعایت پروتکل های بهداشتی در خصوص بیماری کرونا)

7-      مدت قرارداد: در اسناد مزایده و قرارداد فی مابین قید شده است.

8-      میزان تضمین فرایند اجرای کار: برابر 10% مبلغ پیشنهادی به صورت ضمانت­نامه بانکی معتبر و یا واریز به حساب شرکت در بانک کشاورزی به شماره 840650984 .

9-      میزان تضمین فرایند اجرای تعهدات کار: 10% مبلغ کل پیشنهادات

10-  شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه ی پیشنهادات مختار و مجاز است.

11-  به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش و فاقد سپرده­ی قانونی و پیشنهادات بعد از انقضای مهلت مقرر در بند (5) این آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

12-  هزینه های آگهی و کارشناسی به عهده ی برنده مزایده می­ باشد.
شماره تماس: 09132483060
09133484032
09122844100

معاونت بازرگانی

شرکت کشت و صنعت جیرفت (سهامی خاص


۱۴۰۰/۰۳/۲۲
www.keshtsanatj.com
شرکت کشت و صنعت جیرفت