آگهی مناقصه ی عمومی خرید باکس پالت سردخانه- سال 1400 شرکت کشت و صنعت جیرفت (سهامی خاص)

آگهی مناقصه ی عمومی خرید باکس پالت سردخانه- سال 1400 شرکت کشت و صنعت جیرفت (سهامی خاص)

1-      مناقصه گذار: شرکت کشت و صنعت جیرفت (سهامی خاص)

به آدرس: جیرفت خیابان مالک اشتر- معاونت بازرگانی- تلفن های تماس 03443263856-09133484032

2-      موضوع: خرید تعداد 2000 عدد باکس پالت سردخانه با مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه.

3-      محل دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات: شرکت کشت و صنعت جیرفت (سهامی خاص) معاونت بازرگانی.

4-      نحوه ی دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از روز یک شنبه مورخ 1400/01/29 لغایت روز سه شنبه مورخ 1400/02/07 قبل از اتمام مهلت تحویل پیشنهادات به آدرس شرکت واقع در شهر جیرفت مراجعه نمایند.

5-      مهلت تحویل پیشنهادات: حداکثر تا پایان روز سه شنبه مورخ 1400/02/07.

6-      تاریخ و محل گشایش پاکت ها: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/02/08 در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در جیرفت.

حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بلامانع می­ باشد (با رعایت پروتکل های بهداشتی در خصوص بیماری کرونا)

7-      مدت قرارداد: در اسناد مناقصه و قرارداد فی مابین قید شده است.

8-      میزان تضمین فرایند اجرای کار: برابر 10% مبلغ پیشنهادی به صورت ضمانت­ نامه بانکی معتبر و یا واریز به حساب شرکت در بانک کشاورزی به شماره 840650984 .

9-      میزان تضمین حسن اجرای تعهدات کار: 10% مبلغ کل پیشنهادات

10-  شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه ی پیشنهادات مختار و مجاز است.

11-  به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش و فاقد سپرده­ی قانونی و پیشنهادات بعد از انقضای مهلت مقرر در بند (5) این آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

12-  هزینه های آگهی و کارشناسی به عهده ی برنده مزایده می­ باشد.

تلفن تماس 03443263856-09133484032-09133480083
فکس 03443262049

معاونت بازرگانی

شرکت کشت و صنعت جیرفت (سهامی خاص)۱۴۰۰/۰۱/۲۸
www.keshtsanatj.com
شرکت کشت و صنعت جیرفت